Privacy

Betaalvereniging Nederland waardeert uw belangstelling voor haar producten en diensten en uw bezoek aan onze website(s). Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website(s). De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. De websites kunnen echter hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder deze Privacyverklaring vallen. Betaalvereniging Nederland respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. 

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, registreert onze webserver automatisch uw IP-adres, eventuele websites van derden van waaruit u onze websites bezoekt, alle webpagina’s van Betaalvereniging Nederland die u bezoekt en de datum en het tijdstip waarop u onze pagina’s bezoekt. We gebruiken cookies om van bezoekers de voorkeuren op onze websites te onthouden en onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren.
Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op onze website(s), gebruiken wij die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Betaalvereniging Nederland zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met het oog op het technisch beheer van de websites, klanttevredenheid en -administratie, productonderzoeken en marketing en alleen in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk is, en afhankelijk van wat in specifieke gevallen met u is overeengekomen. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is. Derden met wie wij samenwerken worden door ons verplicht om uw privacy te respecteren.

Inzage en correctie

Bestanden met persoonsgegevens ten behoeve van acties of campagnes worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot Betaalvereniging Nederland: info@betaalvereniging.nl. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Betaalvereniging Nederland heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig verbeterd door de invoering van nieuwe technologieën.

Wijzigingen in onze Verklaring

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken om op de hoogte te blijven.